Några av de fördelar man kan förvänta sig av laserunderstödd tandvård

  • Laser kan användas för att komplettera en röntgenologisk undersökning av approximal och ocklusalkaries, likväl som förekomsten av subgingival tandsten.

 

  • Mer komfortabla behandlingar genom att laserbehandlingen kan ske utan att instrumentet är i kontakt med det behandlade området. Vid användande av Erbium-lasrar (Er:YAG och Er,Cr:YSGG) påverkas hårdvävnaden i pulser av storleksordningen 1/10.000 sekund när ljusenergin absorberas i vatten. Patienten kan uppleva viss påverkan via dentintubuli, då lasern i detta fall inte har någon anesteserande effekt. De ca. 20 korta laserpulserna per sekund erbjuder vila i 99,8 % av arbetstiden. Temperaturökningen i hårdvävnaden är försumbar och oftast uppstår en temperatursänkning på 1-2 grader i omgivande vävnad.

 

  • Mikrosprickor/infraktioner pga vibrationer uteblir helt. Smearlayer avlägsnas effektivt och lämnar öppna dentintubuli utan mikroorganismer. Detta kräver stor noggrannhet vid adhesiv fyllningsteknik, dock med en välmående pulpa som resultat under en tät, hållbar fyllning. Möjligheten till precision, en mini-invasiv teknik och förutsägbarheten av behandlingsresultatet är påtaglig vilket underlättar prognosbedömningen.

 

  • En mekanisk borr avlägsnar dental hårdvävnad och alveolarben effektivt, dock med ofrånkomliga vibrationer, både låg och högfrekventa. Den arbetar kontinuerligt och risk för termisk påverkan av pulpan ökar. Närmare pulpan är frånvaron av bakteriell smearlayer mer viktigt. Här har laser med sin selektiva avverkan en klar fördel, där infektiöst dentin kan avverkas med bevarande av frisk hårdvävnad. Vid excavering subgingivalt i approximala lådor, kan en tunn stålbandsmatris placeras och därefter sker borttagandet av oönskat dentin utan påverkan från gingiva eller på omgivande tänder. Detta ger stor precision och kontroll innan fyllnadsterapi. Att initialt använda borr för att avlägsna fyllning samt frisk tandhårdvävnad och sekundärt avsluta med att avlägsna karies med laser samt även avlägsna all smearlayer ger stort mervärde åt behandlingsresultatet.

Erbium-laser är här använd för att avlägsna karierad och skadad tandhårdvävnad.

Kvarvarande emalj/dentin är utan mikrosprickor, vilket förbättrar möjligheten till en hållbar restauration. I detta fall med kompositer. Redan på 90-talet kunde forskare påvisa att pulpans nerv- och blodkärlsrika vävnad lämnades utan negativ påverkan, även när väggen in till den var tunn eller penetrerad.

 

 

  • Möjligheten att med Erbiumlasrar selektivt avlägsna sjuk hård-/mjukvävnad från frisk används inom kirurgin för att med god kontroll över mikroorganismer erhålla förutsättningar för snabb och god regeneration i det behandlade området. Granulationsvävnad kan avlägsnas från alveolarben, rotyta och bindväv utan att negativt påverka kvarvarande celler. Även efter utbredda, akutiserande abcesstillstånd kan det behandlade området lämnas för en omedelbar läkning. Avverkning av alveolarben sker utan risk för postoperativ påverkan från bakteriell smearlayer. Metoden används framgångsrikt även vid periimplantitbehandlingar.

 

  • Denna metod kan även användas som komplement till SRP vid parodontal behandling, då inflammerad sulcusvävnad och tandsten avlägsnas. Avdödande och avlägsnande av komplexa biofilmer har visat lovande resultat.

 

  • Diodlaser och Nd:YAG laser används för att avlägsna mjukvävnad med blödningsfria och bakteriefria snitt. Läkningen är snabb och oftast utan obehag.

 

  • Med s.k. mjukvävnadslaser finns även möjligheten att additivt erhålla en desinficerande effekt: inom endodonti ger främst Nd:YAG laser en komplimenterande bakteriedödande effekt i laterala delar av en infekterad rot. Främst av anaeroba gramnegativa bakterier.

 

  • Vid SRP kan en preoperativ behandling med Nd:YAG eller diodlaser ge en avsvällande effekt samt en minskad risk för spridning av mikroorganismer och toxiner ut i blodomlopp via bindväv. Denna möjlighet används av många tandhygienister som ett inledande moment innan subgingival behandling: vid diagnosen moderat gingivit och samtliga typer av parodontit.

 

  • Herpes Simplex, Herpes Zoster orsakade sjukdomstillstånd kan lindras eller avbrytas med understöd Nd:YAG/diodlaser.